i5_logo vit

I5 solutions licensvillkor

 

1. Bakgrund

I5 Solutions är en webbaserad plattform för projektstyrning, speciellt anpassad för byggbranschen (”Tjänsten”) som tillhandahålls av A1 Ingenjörer AB, org. nr. 559138–1826 (”Licensgivaren”). Licensgivaren tillhandahåller Tjänsten till ansvariga användare (”Kunden”) genom en molntjänst belägen på servrar som Licensgivaren ansvarar för. Kunden erhåller med andra ord inte en kopia av mjukvaran på ett fysiskt eller digitalt medium eller dylikt, utan erhåller genom dessa allmänna villkor (”Villkoren”) endast en rätt att under avtalstiden nyttja Tjänsten online. Licensgivaren och Kunden benämns hädanefter gemensamt för ”Parterna” och individuellt för ”Part”.

Tjänsten licensieras till Kunden via Licensgivaren. Villkoren anger vad som gäller för Kundens användande av Tjänsten och vilka rättigheter och skyldigheter som Kunden har gentemot Licensgivaren.

2. Kontaktuppgifter

E-post: hello@i5-solutions.com
Telefon: +46 (0)33 136 330
Postadress: Box 8000, c/o Nicolas St-Pierre, Borås

3. Upplåtelse av Licens och Licensavgift

Kunden erhåller en icke-exklusiv och ej överlåtbar licens för Tjänsten (”Licens”) att använda i Kundens interna affärsverksamhet, inklusive verksamhet i Kundens moder- och dotterbolag, dock ej systerbolag. Kunden debiteras för önskad licensmodell, (singel, grupp eller integrerad) i enlighet med vid var tid gällande prislista (”Licensavgift”). Tjänsten är en innovativ plattform som kontinuerligt utvecklas med ny kraftfull och prestandaförbättrande funktionalitet som Kunden får tillgång till genom fria uppdateringar av Tjänsten. I Licensavgiften ingår även underhållsavgift för Tjänsten. Licensavgiften faktureras månadsvis eller årsvis i förskott i enlighet med överenskommelse mellan Licensgivare och Kunden.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att för varje kommande Avtalsperiod (enligt definition i avsnitt 4 nedan) justera priset för licensavgiften, utan att detta särskilt aviseras Kunden.

Beroende på Kundens val av licensmodell kan särskilda bestämmelser komma att äga tillämpning (”Specifika Bestämmelser”). Licensmodellerna omfattar huvudsakligen singellicens, grupplicens samt internlicens. Tillämpliga Specifika Bestämmelser framgår bland annat av avsnitt 5 nedan. För undvikande av tvivel, samtliga licensmodeller ska under Villkoren anses utgöra en ”Licens”. Kunden noterar att utöver de Specifika Bestämmelser som framgår av Villkoren kan ytterligare Specifika Bestämmelser komma att äga tillämpning. I samband med Kundens val av licensmodell kommer Licensgivaren att separat, om tillämpligt, informera Kunden om sådana ytterligare Specifika Bestämmelser. Vid händelse av konflikt mellan Specifika Bestämmelser och Villkoren ska Specifika Bestämmelser äga företräde.

4. Användare, användning och granskning

I samband med att Kunden erhåller Licensen skapar Licensgivaren ett huvudkonto för Kunden (”Administratör”), som äger rätt att beställa och avsluta Licenser samt har tillgång till samtliga funktioner i Tjänsten, med full behörighet. Administratören har sedan möjlighet att lägga till fysiska slutanvändare som har tillgång till samtliga eller utvalda projekt (”Projektanvändare”), samt bjuda in fysiska personer till vissa funktioner i ett projekt, såsom meddelandetjänsten (”Deltagare”). Administratör, Projektanvändare och Deltagare benämns hädanefter gemensamt för ”Användare”. Kunden ansvarar för samtliga dess Användare och ska säkerställa att varje sådan Användare agerar i enlighet med Villkoren och Specifika Bestämmelser, om tillämpligt. Licensgivaren ansvarar inte för obehörig tillgång till Administratörens och/eller Användares konto som beror på Administratörens och/eller Användarens handlande eller underlåtenhet att handla. Eventuella inloggningsuppgifter och lösenord är personliga och får inte spridas.

Kunden ansvarar för riktigheten i all information samt allt annat underlag och material som Kunden tillhandahåller, tillgängliggör och/eller använder i Tjänsten (”Kundens Information”). Genom att tillgängliggöra information i Tjänsten garanterar Kunden att Kunden har rätt att ladda upp sådan information och att sådan information inte strider mot tillämplig lag och/ eller inte gör intrång i tredjemans rättigheter.

Licensgivaren har rätt att genomföra en granskning avseende Kundens användande av Tjänsten genom kontroll av systemloggar, antal Användare med mera. Om en granskning visar att Tjänsten använts av fler fysiska personer hos Kunden än vad som följer av Licensavgiften eller på annat sätt använder Tjänsten utöver det som Licensen inkluderar, ska Kunden till Licensgivaren betala skillnaden mellan priset för Licensavgiften och den licensavgift som motsvarar den faktiska användningen av Tjänsten, enligt vid var tid gällande prislista, samt relevanta underhållsavgifter beräknat från det datum då det obehöriga användandet inleddes, med ett påslag av 50 % som sanktion för avtalsbrottet.

5. Licensmodeller

Vid köp av en singellicens erhåller Kunden rätt att inom ramen för Tjänsten skapa ett projekt med den omfattning som specificeras enligt den nivå av singellicens som Kunden köper. Under en singellicens har Administratören rätt att lägga till ett obegränsat antal Projektanvändare och Deltagare. Singellicenser löper med tre månadsvis och sägs upp genom att Administratören informera Tjänsten eller inaktiverar det projekt som har skapats under Licensen. Singellicenser har sex månaders bindningstid per licens, med tre månaders uppsägningstid​. 

Genom köp av en grupplicens, dvs Förbeställning av ett antal licenser, erhåller Kunden rätt att skapa det antal projekt som specificeras enligt den nivå av grupplicens som Kunden köper. Under en grupplicens har Administratören rätt att lägga till ett obegränsat antal Projektanvändare och Deltagare. Grupplicenser löper årsvis och sägs upp genom att Administratören inaktiverar samtliga projekt som har skapats under Licensen. Förbeställning av licens, vid förbeställning gäller för licens inom ett år och tillkommer en engångsavgift som debiteras vid beställningstillfället.

Genom köp av en internlicens erhåller Kunden rätt att använda Tjänsten med det antal Användare som specificeras enligt den nivå av internlicens som Kunden köper. I samband med Licensen erhåller Kunden nycklar som är kopplade till ett antal Användare hos Kunden (”Licensnycklar”). Kunden debiteras i enlighet med valt antal Licensnycklar. Internlicenser löper månadsvis och sägs upp genom att Administratören inaktiverar eventuella projekt som har skapats under Licensen. Internlicens har sex månaders bindningstid per licens, med tre månaders uppsägningstid​. 

För det fall Kunden under respektive Licens beställer fler antal projekt eller inkluderar fler Användare kommer Kunden att debiteras antingen med en engångsavgift, alternativt ökas Licensavgiften månadsvis. I sådant fall har även Licensgivaren rätt att självmant bestämma hur Kunden ska debiteras.

6. Avtalsperiod och uppsägning

Kunden äger som huvudregel rätt att använda Tjänsten från det att Kunden beretts tillgång till den av Licensgivaren och till dess att Licensen avslutas i enlighet med avsnitt 5 ovan (”Avtalsperiod”). Licensen förlängs löpande i enlighet med avsnitt 5 ovan.

Kunden har rätt att när som helst avsluta Licensen. Avslutande av Licensen sker genom respektive avslutningsmetod specificerat i avsnitt 5 eller genom att Administratören skickar ett e-postmeddelande härom till den adress som anges ovan i avsnitt 2.

För det fall Licensgivaren finner att Kunden vid användning av Tjänsten agerat eller kan misstänkas agera i strid mot gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan antas medföra skada för Licensgivaren eller tredje man, har Licensgivaren rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsten och/eller avsluta Licensen på annat sätt och avgör ensidigt om så ska ske. Kunden är skyldig att ersätta Licensgivaren för eventuella kostnader som Kundens agerande i enlighet med denna punkt resulterar i. Licensgivaren har rätt att säga upp Licensen i förtid om Kunden begår ett brott mot Villkoren och inte vidtar rättelse inom femton (15) arbetsdagar från Licensgivarens skriftliga påpekande. Licensgivaren har även rätt att säga upp Licensen med omedelbar verkan om Kunden inleder företagsrekonstruktion, träder i likvidation, går i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

När Licensen upphör ska Kunden till Licensgivaren betala samtliga utestående Licensavgifter enligt Villkoren och vid var tid gällande prislista samt eventuella andra utestående kostnader hänförliga till nyttjandet av Licensen för tiden fram till Licensens upphörande. Kunden ska upphöra med all användning av Tjänsten vid Licensens upphörande.

7. Tillgänglighet, underhåll, utveckling och uppgraderingar

Under Licensens giltighetstid erhåller Kunden tillgång till fritt underhåll och fria allmänna uppdateringar av Tjänsten.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i Tjänsten inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker till Kunden eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete avseende Tjänsten. Allt nytt innehåll som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren. Licensgivarens utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte Kunden rätt att kräva någon ersättning av Licensgivaren. Kunden accepterar att Tjänsten och allt arbete i Tjänsten kan komma att inaktiveras under tiden underhåll och uppdateringar av Tjänsten genomförs. När Kunden informerats om att sådant underhållsarbete pågår, får Kunden inte arbeta i Tjänsten eftersom sådana ändringar kan komma att förloras när Licensgivaren färdigställt arbetet. Om Kunden ändå arbetat i Tjänsten under sådan tid tar Licensgivaren inget ansvar för eventuella fel som kan uppstå i samband med utvecklingen eller uppgraderingen.

8. Immateriella rättigheter

Licensgivaren behåller all äganderätt och samtliga rättigheter till Tjänsten och eventuella vidareutvecklingar av Tjänsten, inklusive, men ej begränsat till, källkoder, design, varumärken och know-how.

Kunden får inte (a) vidarelicensiera eller på annat sätt göra Tjänsten tillgänglig för tredje part, (b) kopiera, dekompilera, försöka utröna källkod, metoder, algoritmer eller procedurer från Tjänsten eller på annat sätt ägna sig åt ”reverse engineering”, eller modifiera, anpassa, eller skapa nya verk eller programvaror som bygger på Tjänsten, med undantag för vad som uttryckligen anges i tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning (c) avlägsna, dölja eller kringgå Licensgivarens varumärken eller copyrightmärkningar i Tjänsten, eller (d) försöka kringgå Licenser eller andra användningsbegränsningar i Tjänsten.

Oaktat vad som sägs ovan får Kunden äganderätt till det innehåll som Kunden skapar i Tjänsten, såsom de dokument som skapas i Tjänstens 2D-3D viewer med BIM funktioner (”Kund Resultat”), exempelvis PDF, IFC, DWG, Revit etc.

Kunden lämnar till Licensgivaren under avtalstiden och därefter en obegränsad nyttjanderätt att förfoga över Kundens Information och Kund Resultat för tillhandahållandet och utvecklandet av Tjänsten. Informationen får användas för statistik förutsatt att Licensgivaren avidentifierar informationen och använder den på en aggregerad nivå.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Tjänsten levereras i befintligt skick och Licensgivaren ger inte någon garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, med undantag av vad som uttryckligen framgår av Villkoren. För det fall Tjänsten på något sätt är behäftad med fel eller brist vid viss tidpunkt och för viss Användare och/eller Deltagare kommer Licensgivaren att efter bästa förmåga åtgärda felet eller bristen. Licensgivaren ansvarar dock inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel i Tjänsten. Licensgivaren ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, störningar hos server eller frånkopplingar från Användares användarkonto, och garanterar inte att Tjänsten kommer att möta Kundens krav eller förväntningar.

Licensgivaren har inget ansvar för fel eller andra skador som uppstår på grund av att (a) Tjänsten inte använts i enlighet med Villkoren och Licensgivarens vid var tid givna instruktioner; (b) Tjänsten har modifierats av annan än Licensgivaren; (c) hårdvara eller mjukvara som används tillsammans med Tjänsten och tillhandahålls av annan än Licensgivaren har förändrats efter att Tjänsten togs i bruk, (d) Kunden eller någon av Kundens personal/konsulter har agerat vårdslöst, (e) händelse bortom Licensgivarens rimliga kontroll såsom strömavbrott, problem med internetuppkoppling, förändrade regelverk, driftstörningar hos Licensgivarens underleverantörer etc. (f) användning av en tidigare version av Tjänsten, om användning av en nyare version av Tjänsten skulle ha undvikit fel eller skada och sådan nyare version gjorts tillgänglig för Kunden.

Tjänsten kan innehålla s.k. öppen källkod (open source), API:er eller annat material från tredje part som licensieras av Kunden separat av respektive rättighetsinnehavare. Licensgivaren lämnar inga garantier och tar inget ansvar avseende sådant tredjepartsmaterial eller Kundens användning av det.

För förtydligande utgör Tjänsten under inga omständigheter någon form av rekommendation och/eller instruktion i förhållande till den lagstiftning, branschregler och/eller andra regler som är tillämplig på projekten i Tjänsten, såsom Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Det är enbart Kundens ansvar att säkerställa efterlevnad av sådan lagstiftning och Licensgivaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för Kundens eventuella brott mot tillämplig lagstiftning, branschregler och/eller andra regler.

Kunden accepterar att Licensgivaren inte kan hållas ansvarig eller är ersättningsskyldig om Kunden drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten om sådan skada inte orsakats på grund av att Licensgivaren har agerat med uppsåt och Licensgivaren samtidigt kan åläggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren. Licensgivarens ansvar är begränsat till direkt skada och till ett belopp som motsvarar det Kunden betalat för Licensen under de 12 månader som föregår anspråket. Under inga omständigheter kan Kunden hålla Licensgivaren ansvarig för indirekta skador (inklusive men ej begränsat till utebliven vinst, förlorad goodwill och/eller kostnader för täckningsköp).

Med undantag för de fall Licensgivaren har agerat uppsåtligt, är Licensgivaren alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför Licensgivarens kontroll, såsom vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, epidemi, pandemi, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

Om ett hinder för uppfyllande av förpliktelse som följer av Villkoren föreligger enligt ovan, ska Licensgivaren vidta sådan åtgärd som hindrats på grund av sådant hinder så snart detta har upphört.

10. Datalagring och säkerhetskopior

Licensgivaren är ansvarig för drift, lagring och säkerhetskopiering av Kundens Information som lagras i Tjänsten.

Ett projekt som av Administratören har markerats inaktivt kommer att arkiveras. På Administratörens begäran kan även Kundens Information och Kund Resultat exporteras till de kontaktuppgifter som angetts för Administratören. Administratören kan begära att ett tidigare inaktiverat och arkiverat projekt aktiveras och förs tillbaka in i Tjänsten. För sådan återaktivering kommer Licensgivaren att fakturera Kunden en avgift enligt vid var tid gällande prislista.

11. Personuppgifter

Kunden är personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR, för alla personuppgifter som Kunden tillhandahåller och behandlar i Tjänsten. Det åligger Kunden att säkerställa att all personuppgiftsbehandling som denne genomför i Tjänsten sker i enlighet med tillämplig lag. Genom att godkänna Villkoren bekräftar Kunden att denne har läst och åtar sig att informera Användare och Deltagare om Licensgivarens integritetspolicy som finns tillgänglig här >> Integritetspolicy

Licensgivaren kommer i samband med tillhandahållandet av Tjänsten behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, varför Parterna i samband med ingående av Villkoren ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktion, se Bilaga 1.

12. Ändring av Villkoren

Licensgivaren har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren när som helst och avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Kunden har alltid rätt att avsluta projekten och Licensen i det fall denne inte samtycker till sådana villkorsändringar. Om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses Kunden bunden av de nya eller ändrade villkoren.

13. Tvistelösning

Tvist med anledning av Tjänsten eller Villkoren ska slutligt avgöras genom allmän domstol, varvid Borås tingsrätt ska vara första instans.

 

BILAGA 1

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Bakgrund
Detta biträdesavtal utgör en del av det avtal som ingåtts mellan parterna som bl.a. innebär att Licensgivaren kommer att som personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter för Kundens räkning (”Personuppgifter”).

Definitioner
Begrepp som inte används med stor bokstav, t.ex. ”behandling”, ”registrerad”, ”personuppgiftsincident” m.fl. ska ha samma betydelse som i Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

Behandlingen
Parterna åtar sig att uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR och lagar som implementerar eller kompletterar GDPR (”Tillämplig dataskyddslagstiftning”).

Licensgivaren får endast behandla Personuppgifter för ändamålen som framgår av Bilaga A och/eller enligt Kundens skriftliga instruktioner. Licensgivaren ska omedelbart informera Kunden om Licensgivaren anser att Kundens instruktioner strider mot Tillämplig dataskyddslagstiftning eller om Licensgivaren anser sig sakna nödvändiga instruktioner för att kunna uppfylla detta biträdesavtal.

Säkerhet och sekretess
Licensgivaren ska implementera och upprätthålla alla åtgärder som krävs enligt artikel 32 GDPR.

Licensgivaren ska se till att alla personer med behörighet att behandla Personuppgifter har förbundit sig att iaktta sekretess, eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Personuppgiftsincidenter
Licensgivaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Kunden om Licensgivaren upptäcker någon personuppgiftsincident som berör Personuppgifter. Meddelandet ska innehålla den information som krävs för att Kunden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 33–34 GDPR.

Konsekvensbedömningar och förhandsamråd
Licensgivaren ska hjälpa Kunden med konsekvensbedömningar avseende dataskydd och förhandssamråd med tillsynsmyndighet enligt artikel 35–36 GDPR, om Kunden begär det.

Kommunikation
Om någon registrerad, tillsynsmyndighet eller annan utomstående kontaktar Licensgivaren rörande Personuppgifter, ska Licensgivaren omedelbart hänvisa förfrågan till Kunden.

Registrerades rättigheter
Om möjligt och med hänsyn till behandlingens art, ska Licensgivaren genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder hjälpa Kunden med att fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter enligt GDPR.

Underbiträden
Licensgivaren får härmed ett allmänt förhandstillstånd att anlita underleverantörer för behandling av Personuppgifter (”Underbiträden”). En lista över underbiträden, som anses vara godkända när biträdesavtalet ingås, framgår av Bilaga A.

Licensgivaren ska informera Kunden om eventuella planer på att anlita nya eller ersätta Underbiträden, så att Kunden har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. Sådan invändning måste meddelas Licensgivaren inom trettio (30) dagar från det att Licensgivaren informerade Kunden om sina planer, därefter ska Kunden anses ha accepterat det aktuella Underbiträdet. I det fall Kundens invändning mot anlitande av ett Underbiträde, enligt Licensgivarens mening, motverkar ett effektivt tillhandahållande av Licensgivarens tjänster, får Licensgivaren frånträda avtalet mellan Kund och Licensgivaren utan något ansvar eller skyldighet att betala vite på grund av sådant frånträdande med uppsägningstid på trettio (30) dagar.

Licensgivaren ansvarar för sina Underbiträden som om behandlingen hade utförts av Licensgivaren själv. Licensgivaren ska ingå skriftliga biträdesavtal med alla sina Underbiträden, med minst samma nivå av skyldigheter i fråga om dataskydd som Licensgivaren har enligt detta biträdesavtal.

Överföring utanför EU/EES
Licensgivaren får enbart överföra Personuppgifter utanför EU/EES om Licensgivaren säkerställer att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, eller på annan grund är tillåten enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om den överföringsmekanism som använts för att säkerställa att överföringen är tillåten enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning skulle förklaras ogiltig eller olaglig av EU-domstolen, Europeiska kommissionen eller annan behörig EU-institution eller nationell domstol eller myndighet, ska Licensgivaren säkerställa att all behandling av Personuppgifter utanför EU/EES sker på grundval av annan tillåten överföringsmekanism enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Genom att ingå detta biträdesavtal godkänner Kunden att Licensgivaren representerar Kunden vid tecknande av standardkontraktsklausuler, bilaga till Europeiska Kommissionens beslut 2010/87/EU av den 5 februari 2010 gällande överföring av Personuppgifter utanför EU/EES, eller sådana godkända klausuler som ersätter eller kompletterar dessa.

Granskning och kontroll
Licensgivaren ska ge Kunden tillgång till all information som Kunden behöver för att kontrollera att Licensgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt detta biträdesavtal.

Licensgivaren ska även möjliggöra och bidra till granskningar/inspektioner som Kunden, med minst tio (10) arbetsdagars varsel, genomför själv eller med hjälp av tredje part (dock ej en konkurrent till Licensgivaren).

Kunden får bara genomföra granskningar/inspektioner på plats hos Licensgivaren under Licensgivarens normala kontorstider och ska utföras på ett sätt som inte utgör hinder för Licensgivarens skyldigheter gentemot dess kunder, underleverantörer eller tredje parter. Kunden och andra som ska delta i att granska/inspektera Licensgivaren, ska först underteckna sedvanliga sekretessförbindelser med licensgivaren.

Parterna ska bära sina kostnader för granskningen, om inte revisionen utvisar att Licensgivaren grovt brustit i sina skyldigheter enligt detta biträdesavtal.

Överföring och radering
När Kunden slutat använda Tjänsten i enlighet med Villkoren eller om Kunden begär det, ska Licensgivaren utan onödigt dröjsmål och enligt Kundens instruktion, exportera och/eller radera alla Personuppgifter som behandlas för Kundens räkning, inklusive befintliga kopior.

Licensgivaren får spara/behandla Personuppgifter utan hinder av detta biträdesavtal om det krävs av Licensgivaren för att Licensgivaren ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser och Licensgivaren först informerar Kunden om det rättsliga kravet.

Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt gäller för detta biträdesavtal, med undantag för lagvalsregler som innebär tillämpning av utländsk rätt. Villkorens bestämmelser om tvistelösning gäller även för detta biträdesavtal.

Ansvar
Licensgivaren ska ersätta Kunden för sådana direkta skador som Kunden åsamkats till följd av Licensgivarens handlande i strid med Tillämplig dataskyddslagstiftning eller detta biträdesavtal. I den utsträckning som Tillämplig dataskyddslagstiftning tillåter, ska Licensgivarens ansvar under inga omständigheter överstiga 50% av ersättningen erlagd av Kunden under ett kalenderår.

Avtalstid
Detta biträdesavtal gäller under Avtalsperioden och tills den dag Licensgivaren slutar behandla Personuppgifter.

Ersättning
Licensgivaren har rätt att fakturera Kunden för sina kostnader (självkostnadspris) för att hjälpa Kunden med konsekvensbedömningar, förhandssamråd, enskilda begäranden om utövande av registrerades rättigheter samt för att överföra och radera Personuppgifter för det fall den assistans som Kunden kräver går utöver det som krävs av Licensgivaren enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Tolkning
Detta biträdesavtal ska ha företräde framför Villkoren i alla frågor som rör behandling av Personuppgifter.

BILAGA A

Föremålet för behandlingen
Vid användning av Tjänsten kommer Kunden att kontinuerligt ladda upp, organisera, bearbeta, behandla, distribuera och lagra information samt bjuda in och kommunicera med andra av Kunden inbjudna personer.

Behandlingens art och ändamål
Licensgivaren kommer att behandla Personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten enligt Villkoren, samt annars enligt Kundens dokumenterade instruktioner. Licensgivaren kommer att behandla Personuppgifter för följande ändamål:

Tillhandhålla tjänsten och dess funktioner.


Kategorier av registrerade

  • Kundens anställda och andra deltagare som bjuds in av Kunden.
  • Övriga personer vars personuppgifter Kunden behandlar i Tjänsten.

Kategorier av Personuppgifter,

  • t.ex. namn och mailadress
  • Kommunikationsinnehåll och historik, t.ex. de meddelanden som skickas och tas emot mellan Kund och deltagare, som lagras i plattformen innebärandes den information som Kund väljer att tillhandahålla i Tjänsten.
  • Information om deltagares roll och dylikt, t.ex. projektroll, ansvarsområde och titel.
  • som deltagaren förväntas använda Tjänsten från.

Behandlingstid – gallringsfrister
Licensgivaren kommer att behandla Personuppgifter under Avtalsperioden och för en begränsad tid därefter enligt detta biträdesavtal, utifrån Kundens skriftliga instruktion.

Kunden kommer att tillhandahålla Licensgivaren skriftliga instruktioner med gallringstider för andra typer av Personuppgifter.

Underbiträden​

Överföringar utanför EU/EES

Version 1.1 - 2022-04-03