By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Integritetspolicy

Vi utvecklar en modern projekteringsmetodik.


Denna integritetspolicy beskriver hur vi på A1 Ingenjörer AB, med organisationsnummer 559138–1826 (”A1 Ingenjörer”, ”vi” eller ”oss) som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet och när du använder i5 Solutions.

Läs mer om oss >>
Läs våra licensvillkor >>

Personuppgiftsbehandlingen skiljer sig något åt beroende på om du representerar en kund, leverantör eller samarbetspartner, eller besöker vår hemsida. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad och hur rättigheterna görs gällande.

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.

Kontakta oss gärna på hello@i5-solutions.com, ring oss på +46 (0)33 136 330 eller skicka brev till Box 8000, c/o Nicolas St-Pierre, Borås om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG, ÄNDAMÅLEN OCH LAGLIG GRUND

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), användarkonto-uppgifter, betalnings- och faktureringsinformation, ditt personnummer för det fall du har en enskild firma och ditt personnummer är detsamma som ditt organisationsnummer, kommunikationen mellan oss samt IP-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande tekniker.

Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att avtal ingås eller i vår kommunikation. Övriga källor är t.ex. offentliga register för marknadsföring, information publicerad på hemsidor och den enhet du använder när du besöker vår hemsida.

För det fall du har blivit inbjuden till vårt projektverktyg i5 Solutions är vår kund personuppgiftsansvarig för din information, och vi är enbart personuppgiftsbiträde. Den behandling vi gör i egenskap av personuppgiftsbiträde är inte inkluderad i denna integritetspolicy.
När du representerar en befintlig, tidigare eller potentiell kund

Om du kommer i kontakt med oss i egenskap av anställd hos en befintlig eller potentiell kund till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna:

NÄR DU REPRESENTERAR EN LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

Om du är anställd av ett företag som är leverantör eller samarbetspartner till oss kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för att vi ska kunna:

NÄR DU BESÖKER VÅR HEMSIDA

När du besöker vår hemsida samlar vi in information via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy. I den utsträckning som informationen innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

ÖVRIGA BEHANDLINGAR TILLÄMPLIGA PÅ SAMTLIGA KATEGORIER AV REGISTRERADE

HUR DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och företag:

BEHANDLING UTANFÖR EU/EES

För det fall en överföring utanför EU/EES sker, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå enligt kraven i GDPR är säkerställd.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen, därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna. Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. Det kan vara fallet om en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.  Exempelvis behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för at tvi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt den svenska bokföringslagen i sju (7) år, men då enbart för detta syfte. Vi behandlar uppgifter för marknadsförings- och utvecklingssyften i tjugofyra (24) månader efter att vårt avtalsförhållande med din arbetsgivare har avslutats.

Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skydda oss och andra, exempelvis de uppgifter som behandlas kopplat till ett rättsligt anspråk, behandlas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda, utvärdera och agera och då exempelvis göra gällande ett rättsligt anspråk.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar eller raderar dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgiften som angetts ovan.

UPPDATERINGAR I POLICYN

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på vår hemsida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2021-03-12.

Kontakta oss