i5_logo vit

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på A1 Ingenjörer AB, med organisationsnummer 559138–1826 (”A1 Ingenjörer”, ”vi” eller ”oss) som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet och när du använder i5 Solutions.

Läs mer om oss >
Läs våra licensvillkor >

Personuppgiftsbehandlingen skiljer sig något åt beroende på om du representerar en kund, leverantör eller samarbetspartner, eller besöker vår hemsida. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad och hur rättigheterna görs gällande.

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.

Kontakta oss gärna på [email protected], ring oss på +46 (0)33 136 330 eller skicka brev till Box 8000, c/o Nicolas St-Pierre, Borås om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG, ÄNDAMÅLEN OCH LAGLIG GRUND

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), användarkonto-uppgifter, betalnings- och faktureringsinformation, ditt personnummer för det fall du har en enskild firma och ditt personnummer är detsamma som ditt organisationsnummer, kommunikationen mellan oss samt IP-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande tekniker.

Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att avtal ingås eller i vår kommunikation. Övriga källor är t.ex. offentliga register för marknadsföring, information publicerad på hemsidor och den enhet du använder när du besöker vår hemsida.

För det fall du har blivit inbjuden till vårt projektverktyg i5 Solutions är vår kund personuppgiftsansvarig för din information, och vi är enbart personuppgiftsbiträde. Den behandling vi gör i egenskap av personuppgiftsbiträde är inte inkluderad i denna integritetspolicy.

När du representerar en befintlig, tidigare eller potentiell kund

Om du kommer i kontakt med oss i egenskap av anställd hos en befintlig eller potentiell kund till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna:

 • Tillhandahålla de tjänster som vi åtagit oss att leverera i avtalet med din arbetsgivare. Vi kommer bland annat att skapa ditt användarkonto för att kunna ge dig tillgång till vårt projektverktyg och kan även komma att kommunicera med dig på olika sätt, till exempel när vi ger support. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare.
 • Befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av produktutveckling.
 • i5 Solutions och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar dig relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra i5 Solutions och våra tjänster.
 • NÄR DU REPRESENTERAR EN LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER


Om du är anställd av ett företag som är leverantör eller samarbetspartner till oss kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för att vi ska kunna:

Fullgöra de rättigheter och skyldigheter vi har enligt det avtal som din arbetsgivare ingått med oss, såsom utförande av administration, fakturering och betalning samt för kommunikation. Behandligen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare. 

 

NÄR DU BESÖKER VÅR HEMSIDA

När du besöker vår hemsida samlar vi in information via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy. I den utsträckning som informationen innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

 • En hemsida med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hemsidan och våra tjänster ska fungera optimalt.
 • Samla in statistisk information, såsom information om hur länge besöket varar, vilka delar av hemsidan som du tittar på och annan information om beteende på hemsidan. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

 

ÖVRIGA BEHANDLINGAR TILLÄMPLIGA PÅ SAMTLIGA KATEGORIER AV REGISTRERADE

 • Kommunicera med dig. Förutom den kommunikation som sker under vårt avtal med din arbetsgivare kan vi komma att kommunicera i andra frågor, varpå behandlingen av kommunikationen mellan oss sker i vårt berättigade intresse av att effektivt kunna kommunicera med dig.
 • Fullgöra våra rättsliga förpliktelser. För detta syfte kommer vi enbart att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, såsom svenska bokföringsregler.
 • Skydda oss och andra. Vi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna förhindra, utreda och handla vid eventuella ageranden i strid med våra avtal, tillämplig lag eller andra överenskommelser oss emellan. Detta inkluderar den behandling som sker för att vi ska kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.
 • Tillhandahålla efterfrågat material. Om du laddar ner material och annan information vi har publicerat på hemsidan eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla din e-postadress med ditt samtycke för att kunna tillhandahålla det material du har efterfrågat.

 

HUR DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och företag:

 • Personer som arbetar hos oss eller för oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för oss, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 • Tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder leverantörer Azur som tillhandahåller molnlagring och bokföring, teknisk support, CRM-verktyg, marknadsföringstjänster, analysverktyg samt juridisk och ekonomisk rådgivning. Dessa företag är antingen personuppgiftsansvariga för uppgifterna eller personuppgiftsbiträden och behandlar då uppgifter enbart enligt vår instruktion och under ett biträdesavtal vi har ingått med dem. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om vilka tjänsteleverantörer vi använder i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter såsom jurister. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
 • Parter involverade i en företagstransaktion. För det fall vi i framtiden beslutar att sälja hela eller delar av A1 Ingenjörer AB och/eller i5 Solutions kan dina personuppgifter delas och/eller överföras till parter involverade i sådan transaktion.

 

BEHANDLING UTANFÖR EU/EES

För det fall en överföring utanför EU/EES sker, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå enligt kraven i GDPR är säkerställd.

 

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen, därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna. Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. Det kan vara fallet om en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.  Exempelvis behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för at tvi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt den svenska bokföringslagen i sju (7) år, men då enbart för detta syfte. Vi behandlar uppgifter för marknadsförings- och utvecklingssyften i tjugofyra (24) månader efter att vårt avtalsförhållande med din arbetsgivare har avslutats.

Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skydda oss och andra, exempelvis de uppgifter som behandlas kopplat till ett rättsligt anspråk, behandlas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda, utvärdera och agera och då exempelvis göra gällande ett rättsligt anspråk.

 

DINA RÄTTIGHETER

 • Rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av dem. Vid upprepade förfrågningar kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.
 • Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.
 • Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförts innan återkallelsen.
 • Rätt att flytta dina personuppgifter. Du har, i vissa fall, rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska tillsynsmyndigheten vad gäller den personuppgiftsbehandling som sker, om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se.

 

Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar eller raderar dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgiften som angetts ovan.

 

UPPDATERINGAR I POLICYN

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på vår hemsida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2021-03-12.